Free counter

2024 - Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content

2024

Genomförd aktivitet
Studiebesök Volvo Braås

Fredagen den 2 februari samlades 47 KLTF:are på Volvo Construction Equipment i Braås. Här utvecklar och tillverkar Volvo dumprar för världsmarknaden. Vi togs emot av Roland Kvist och Per-Anders Skjöldberg . De är Volvos experter på olika drivmedel för dumprar. Vid detta möte koncentrerades presentationen speciellt på drivsystem med hjälp av väte-bränsleceller. Inom detta område ligger Volvo i framkant och man har redan en prototyp klar att visa upp. En färdig dumper, med H-bränslecell beräknas vara på marknaden inom 3-4 år.

Den första dumpern lämnade Braås 1966 och verksamheten har stadigt utvecklats så att Volvo nu har 40 % av världsmarknaden. Den resterande marknadsandelen upptas av tillverkare som Caterpillar, John Deere, Liebherr m.fl.
Idag tillverkas ca 4000 dumprar per år i Braås. Försäljningspriset per dumper varierar mellan 2,5 MSEK och 6 MSEK.
Volvo består av 10 affärsområden varav Volvo Construction är ett av de lönsammaste. Ett nytt affärsområde är Volvo Energy, vilket kan ses som ett tecken på hur betydelsefull Volvo anser att den framtida/pågående energiomställningen i världen är.
I Braås har man ca 1000 anställda, men tillverkning och konstruktion finns även utspridda på viktiga marknader i övriga världsdelar. I planen för den pågående energiomställningen räknar Volvo med att år 2030 skall 35 % av deras dumprar vara eldrivna och tillverkningen av den sista fossilbränsle-dumpern planeras till år 2040.

Energitätheten i de vanliga lagringsmedlen olja, batterier och väte uppmärksammades. Energitätheten i olja är 42 MJ/kg, bilbatterier har 0,7 MJ/kg och vätgas 122 MJ/kg. Vilket antyder att väte vore ett förträffligt drivmedel. För att producera elström till dumperns elmotorer använder man sig av bränsleceller, där vätgasen omvandlas till elström. Dock, i dagsläget utvinns ca 90 % av vätgasen från naturgas och metan, dvs som helhet ingen grön lösning. Ett alternativ är elektrolys av vatten med hjälp av vindkraft eller kärnkraft, dvs helt fossilfritt.

Volvos prototyp-dumper med bränslecell har en vätgastank på 700 bar och en fyllnadstid på 7 minuter, vilket räcker för en drifttid på 3 timmar.
Man poängterade att utvecklingen av bränslecell-dumprarna skett i samarbete med ett flertal kunniga intressenter. Bl.a. med Research Institutes of Sweden, RI.SE, Vätgas kan bära den förnybara energin | RISE


Fler bilder i Bildarkiv 2024 Volvo Braås

Företagsbesök Andritz AB
Onsdagen den 14 februari var vi ett 30-tal KLTF-are som besökte Andritz AB i Växjö. Vårt studiebesök var denna gång speciellt inriktat på Andritz miljövårdssystem, vars F&U och försäljning är lokaliserade i Alstoms f.d. forskningslaboratorium. Vi möttes av Björn Karlsson, Jörgen Linnér och Fredrik Olsson. De guidade oss genom de olika hallarna vilka inrymmer bl.a. likriktar-tillverkning, lager och kontor.
Som bekant såldes under Barneviks tid stora delar av Fläkten ut till andra företag, varvid t.ex. fläktar gick till Woods, papper- och cellulosatorkar till Andritz och miljövården hamnade så småningom inom Alstom för att senare säljas till GE, vilka relativt snabbt avyttrade denna miljövårdsteknik till Andritz.
Andritz i Växjö har ca 350 anställda, varav ca 60 personer inom miljövård. Totalt i världen är ca 30 000 anställda på Andritz.
De system som marknadsförs är produkter för partikel- och gasrening, som elektrofilter och slangfilter, NID (Novel Integrated Desulphurization) och olika skrubbersystem. En produkt som man haft stor framgång med är den s.k SIR-likriktaren (Switched Integrated Rectifier), vilken är en högfrekvenslikriktare som väsentligt kan höja elektrofiltrets avskiljningsgrad. Denna teknik har utvecklats under 2000-talet fram till dagens kraftfulla modell SIR 4, med en effekt på 180 kW. I Växjö tillverkar Andritz ca 200 SIR-likriktare per år.
Under vår rundvandring besöktes även den imponerande lab-hallen, där försök och utveckling görs på olika emissionselektroder till elektrofiltren och slangmaterial för slangfiltren. Här testas även olika parametrar för NID och våtskrubbrar. Hallen upptogs tidigare av skalenliga modeller av filter och kanalsystem för att erhålla den effektivaste gasfördelningen i systemet. Detta arbete utförs numera helt i datormodeller.
Efter den mycket informativa och grundliga rundvandringen avtackades Andritz av vår ordförande Anders Haggren med en tacktavla, varsin bok om ingenjörshistoria och 1 års gratis medlemskap i KLTF.


Fler bilder under fliken Bildarkiv 2024 Andritz

Årsmöte
Torsdagen den 7 mars hölls årsmöte på Kvarnhagskällan. Årsmötet öppnades av ordförande Anders Haggren.
Till mötesordförande valdes Björn Svensson.

Till styrelse valdes:
Ordförande: Anders Haggren.
Styrelsemedlemmar: Eva Arneving, Mikael Petersson, Torbjörn Ericsson och Kjell Ekelund.
Suppleanter: Kaj Ankarloo och Håkan Fransson.
Revisorer: Roy Olofsson och Tommy Andersson, suppleant Leif Köllerström. .
Valberedning: Torbjörn Ericsson och Sture Heiman.
Efter årsmötet tackade ordförande Anders Haggren mötesordförande Björn Svensson för väl genomfört möte. Anders tackade också avgående styrelseledamot Peter Gunnarsson för hans insats i styrelsen och överlämnade boken "Svenska innovationer som förändrat världen".

Sektionschef Per-Olof Löfberg höll en mycket intressant presentation av kommunens Trafikplanering till år 2030. Antalet invånare i Växjö planeras då att ha ökat till 100 000 personer. Detta medför ett noggrant planeringsarbete för kommunen, vilket presenterades av Per-Olof.
En stor del av denna information finns även på kommunens hemsida, t.ex.https://www.vaxjo.se/download/18.47028603185655e1effbe91b/1673264979244/Trafiks%C3%A4kerhetsplan%20f%C3%B6r%20V%C3%A4xj%C3%B6%20kommun%202020-2030.pdf
Efter många års utredande och överklaganden har nu ombyggnaden av Fagrabäcks-rondellen igångsatts. Kostnaden för denna ombyggnad är beräknad till 450 miljoner, varav kommunen bidrar med 85 miljoner.
Se Trafikverkets video https://youtu.be/XKlNXpCztWo

Efter föredraget intog 68 mötesdeltagare en välsmakande pyttipanna med tillbehör

Föredrag U-137
Onsdagen den 13 mars gästades KLTF av Överstelöjtnant Rolf Lindén. Han var chef för operativa avdelningen vid Blekinge kustartilleriförsvar. Rolf redogjorde inspirerande och detaljrikt om den ryska ubåten U-137s grundstötning i Gåsefjärden utanför Karlskrona i oktober 1981.
Föredraget samlade 60 st intresserade åhörare.

Rolf Lindén började sin redogörelse med en historisk tillbakablick på Sovjetunionens/Rysslands aggressiva utrikespolitik från NATOs och Warsawa-paktens bildande efter 2:a världskriget, Catalina-affären, Ungern-, Kuba-, Prag-kriserna fram till invasionen av Ukraina. Enligt Rolf passar U-137s intrång i svenska vatten väl in i detta mönster.

Rolf visade på ett antal detaljer i händelseförloppet och felaktiga uppgifter från Ryssland, vilka tydligt visar att grundstötningen inte berodde på felaktiga instrument eller på onykter besättning, utan i stället var ett medvetet spionuppdrag i militärt skyddsområde.
Enligt rysk nomenklatur tillhör U-137 klassen SU Whisky och beteckningen U-137 används inte inom den ryska marinen. Ingen av besättningen fick något kännbart straff efter återkomsten till Ryssland. Kaptenen, Gushin, har även på senare tid gjort good-will besök i Sverige. Men enligt Rolf är Gushin lika sanningsenlig som han fantiserar.

Myndigheter och befäl var naturligtvis helt oförberedda och tog god tid på sig för att inte fatta några förhastade beslut i detta mycket känsliga läge. Som ett exempel på hur väl informerad den civila Karlskrona-befolkningen var, visades en bild på en mindre fritidsbåt i närheten av U-137, vilken var skyltad ”Bosses Brand- och Bärgningsservice”.

I området Karlskrona skärgård har man även funnit indikationer på att olika typer av mini-ubåtar har rört sig i dessa farvatten och marinen antar även att, på goda grunder, man placerat ut depåer med olika förnödenheter för framtida behov.
Under föredraget gjordes paus för kaffe, wienerbröd och frågor. Rolf Lindén avtackades av vår ordförande Anders Haggren med blommor, minnestavla och gratis medlemskap i föreningen under ett års tid.
En del av informationen som delgavs under föredraget finns även i nedanstående redogörelserRolf Lindén
Fler bilder under fliken bildarkiv 2024 U-137

Företagsbesök i Tingsryd
Torsdagen den 4 april var vi ca 20 KLTFare som besökte två framgångsrika företag i Tingsryd.
 
Vi började med att besöka Holtab AB, där vi togs emot av Patrik Persson Moberg, VD, Peter Ackebjer, Strategi- och Utvecklingschef, Michael Fohlin, Operativ chef och Bengt Dahlberg, Försäljningschef.
 
Holtab, som startade sin verksamhet 1973, har varit mycket framgångsrikt med en stadig omsättningsökning, speciellt de senaste åren. Man har nu en omsättning över 1 miljard och ca 300 anställda.
 
Verksamheten inriktar sig främst på Energi 60 %, Industri 20 % och Infrastruktur 20 %. Den geografiska marknaden omfattar främst Sverige 75 %, Danmark 20 % och Finland 5 %. De produkter man inriktar sig på är främst större ställverk monterade i byggnader av prefabricerade stål- eller betongelement En sådan byggnad vilka kan väga upp till 60 ton. De större ställverken på 72,5 kV levereras i samarbete med Schneider. Man tillverkar även mindre ställverk för laddningsstationer för bilar och bussar.
 
Den övergripande verksamheten och framtida planering styrs av nyckelord som Decentralisering, Dekarbonisering, Digitalisering och Cybersäkerhet. Men framför allt har man målsättningen att ha en hög flexibilitet.
 
Efter en god lunch på restaurant Mårdslycke fortsatte sällskapet till Orthex AB

På Orthex Group togs vi emot av Hans Cronquist, platschef, Henrik Åhlström, produktionschef och Martina Hammarström, produktionstekniker.
Anläggningen grundades 1947 under namnet Hammarplast. Företaget övergick 2011 i finska Orthex Group. Verksamheten är uppdelad mellan Tingsryd, Gnosjö och Lohja i Finland. Omsättningen var 2022 665 MSEK och man är nu ca 300 anställda, varav 140 i Tingsryd.
Verksamheten är en helautomatiserad tillverkning av diverse plastprodukter.  Råmaterialet köps som plastpellets från en handfull leverantörer. Cirka 20 % består av återvunnen plast från tillverkningen och från hushåll. Orthex framgångsrikaste produkt är förvaringssystemet SmartStore.
Totalt tillverkas 55 miljoner plastkomponenter per år. Tillverkningstiden för en SmartStore låda är endast 20 sekunder.
 Guider och föredragshållare hos Holtab och Orthex Group avtackades av vår ordförande Anders Haggren med en tacktavla och boken Ingenjörerna av Gunnar Wetterberg.


Bussutflykt till Åseda Älghult och Fröseke den 21 maj.

KLTFs vårutflykt med buss lockade 35 deltagare. I prima väder och under en blå himmel gjorde vi en rundtur bland Uppvidinges verkstadsindustrier.
Först besöktes PG&WIP i Åseda, efter en välsmakande lunch på Hotell S.T Olov fortsatte vi med bussen till vätgasmacken i Älghult och tillhörande vindkraftverk där vätgasen produceras och komprimeras. Efter detta intressanta besök tog vi oss till Fröseke och företaget A-WIP.
På WIP Group togs vi emot av Kalle Malmström, fabrikschef, Rickard Winsth Produktionschef och Edvin Olsson inköpschef. WIP Group är en koncern som har sitt säte i Åseda och består av flera olika bolag. Koncernen har sex ägare som alla har jobbat i bolaget sedan start 2007 och har stark anknytning till Åseda. WIP står för World Industry Project.  
PG & WIP består av delar från Profilgruppen och WIP. Man är 35 anställda och har en omsättning på ca 200 MSEK. Huvudsaklig produkt är gardinskenor med tillhörande komponenter enligt systemet VIDGA. Man producerar ca 22 miljoner komponenter per år. 100 % går till IKEA. För IKEA tillverkas även ca 6 miljoner kylskåpshandtag per år, under produktnamnet Billsbro.

Edvin Olsson


På A-WIP togs vi emot av platschefen Robert Ström. A-WIP AB är ett nystartat företag i Fröseke som bildades i 2020. Här tillverkas teleskopiska stegar i aluminium och plast som sälj över hela världen. Initiativet till bolaget kom från grundarna, tillika hälftenägarna, A-Plast Gruppen och WIP Group. Stegarna säljs via Telesteps AB. Man har en omsättning på ca 85 MSEK, har 28 anställda och producerar ca 51 000 stegar per år.  
I likhet med PG&WIP har även A-WIP endast en produkt och en kund. Detta bedöms inte var någon större risk då kontrakten är på 7 år.
Det som återstår att besöka i Åseda blir den nya kastrullfabriken, där man investerat 330 MSEK för den nya produktionen.

Platschef Robert Ström

Ett något annorlunda och högst intressant inslag, var besöket på vätgasmacken i Älghult och dess produktionsanläggning vid vindkraftverket i Hageskruv, som ligger på ett avstånd av 5 km från macken. Där togs vi emot av Thorbjörn Bennesved och Erik Östlund och representanter från Metacon. Vätgasanläggningen ägs av Metacon och Uppvidinge Vätgas AB. Vi fick även se när man tankade en ny Toyota Mirai, med 5 kg vätgas. Full tank uppges räcka för 65 mil. Vätgasen vid produktionsstället (Hageskruv) fraktas i en tryckcontainer till vätgasmacken varefter den komprimeras till 900 bar. Detta reduceras sedan till 300 bar resp 700 bar för personbilar resp lastfordon och bussar.  
Anläggningen i Älghult uppgavs vara den hittills enda helt gröna vätgasmacken i Europa.
Gå gärna in på bifogade länk om Metacon AB och Uppvidinge Vätgas AB  

Thorbjörn Bennesved
www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content