Free counter

Tal 100 års jubileum - Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content

Tal 100 års jubileum

Historia
Torbjörn Ericssons föredrag om föreningens verksamhet och höjdpunkter under 100 år
KLTF 100 år
Under de 100 år som föreningen verkat sedan starten 1921 kan man särskilja tre olika inriktningar av dess verksamhet.
1.      Såsom varande en Teknisk förening har naturligtvis dess inriktning huvudsakligen koncentrerats på tekniska tillämpningar inom industrin, teknikutveckling och tekniska föreläsningar.
2.      Föreningen har även känt ett stort samhällsansvar, särskilt under krigsåren, och i egenskap av en exklusiv förening med en stor teknisk kunskapsmassa välvilligt delat med sig av goda råd, speciellt under de första decennierna.
3.      I likhet med de flesta föreningar hålls dessa samman och överlever genom det sammanfogande kittet: Nöje och glädje! Man måste ha roligt på sina träffar!
Samhällsansvar och historia
Per Elmér, borgmästare, och 10 ingenjörer i Växjö bildar KLTF våren 1921. Detta möte sker här på Stadshotellet. Efterhand utökades medlemsantalet till ca 60 personer, noggrant utvalda av styrelsen.
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet bildades ett antal tekniska föreningar i olika svenska industri-städer. De slöt sig samman och bildade Svenska Teknologföreningen, STF, 1861. KLTF antogs som medlem i STF redan år 1922. Vi etablerade snabbt kontakter med Karlskrona och Kalmar tekniska föreningar.
På 1910 - 30-talet bildas ca 30 st Tekniska Föreningar. Idag är endast en handfull kvar.
Dessa nybildade föreningar antog, helt naturligt, stort intryck av stadgar och idéer från olika ordens-klubbar, i vilka många inflytelserika män var medlemmar.
Dessa intryck kan man se i Svenska Teknologföreningens Hederskodex från 1929. Speciellt den avslutande para 10 ger uttryck för den rådande moraluppfattningen: ”… de tekniska vetenskaperna böra stå i samhällets, fosterlandets och mänsklighetens tjänst.”
STFs hederskodex skrevs om på 1980-talet. Motsvarande para 10 skrivs nu i stället: ”Tekniken skall gagna människa, miljö och samhälle.”
Heder, Rättvisa och Lojalitet är honnörsord som fortfarande gäller.
Några exempel på hur KLTF är engagerade i samhällsfrågor:
STF och dess klubbar var ofta anlitade som remissinstans i olika tekniska frågor.
Under 1920-talet var det svåra tider även för ingenjörer: STF samlar in medel från medlemsklubbarna för att ge bidrag till arbetslösa ingenjörer.
STF har 1942 ett upprop om att ta emot Finlands barn. Man tar emot 58 st barn från finska ingenjörsfamiljer att placeras i svenska ingenjörsfamiljer. Det blev total sett inte så många, men man tog naturligtvis även emot andra finska barn.
STF etablerade kontakt flera utländska ingenjörsföreningar, bl.a. American Society of Swedish Engineers, bildat 1888. Denna amerikanska ingenjörsförening hjälper svenska ingenjörer till rätta i USA. Gratulationsbrevet till 50-årsjubileet, 1938, undertecknades av KLTF och de 29 övriga tekniska föreningarna.
STF skriver 1939 till Konungen angående förslag på inrättandet av Näringslivets Förtroenderåd.
Urklipp ur föreningens förslag:
”… för att fördela råvarutillgångar och frambringa ersättningsmaterial, med nödvändighet måste vara väl genomtänkta av i det praktiska livet skolade krafter för att icke ödesdigra misstag skola begås. Föreningen håller före, att detta icke kan ske på ett effektivt sätt, om ej den högste och mest omfattande sakkunskap, som förefinnes på det tekniskt-organisatoriska området, redan från början anlitas.
För att så må bliva fallet vill Svenska Teknologföreningen härmed i underdånighet hemställa, att Eders Kungl. Maj:t ville tillsätta ett förtroenderåd, bestående av ett antal av vårt lands mest erfarna och på olika områden kunniga ingenjörer och industriella organisationer.
Underdånigst”
Då världskriget står för dörren, 1939, kraftsamlar man alla teknik- och organisatoriskt kunniga krafter och KLTF får därför nedanstående förfrågan från Forskningens Beredskapsorganisation.
Urklipp:
”I samband med en pågående inventering av landets laboratorier och den tekniskt-vetenskapligt utbildade kår av forskare, som Sverige har tillgång till, vore vi tacksamma för ett exemplar av Eder senaste medlemsförteckning.”
Föredrag och industribesök
Föreningen har sedan dess start genomfört ca 450 studiebesök och föredrag. Vi har under årens lopp besökt i stort sett alla större industriföretag i Kronoberg.
Föredrag och föreläsningar har hållits inom så vitt skilda ämnen som gengasteknik och rymdens svarta hål.
År 1923 får KLTF Kungl. Maj:t s tillstånd att demonstrera apparater för radioteknik. En antenn monterades från flaggstången på Stadshuset till Sydsvenska Bankens fastighet. Denna antenn var sedan kopplad till en mottagare på Stadshotellet, med vilken man kunde uppfatta signaler från olika europeiska radiostationer och även telegram från Karlsborg.
År 1938 efterlyses en föredragshållare att hålla information om Bildradio, dvs TV. Man frågar sina kollegor i Karlskrona Tekniska Förening, vilka man har god kontakt med. Men ingen i Karlskrona har hört talas om denna teknik, så kunskapen om denna nya teknik får vänta ett par år.
En stor fråga under 30- och 40-talen är lån av skioptikonapparater för de olika föredragen, i alla fall om man dömer efter korrespondensen angående dem. Dessa bildvisningsapparater var stora och skrymmande pjäser, vilka inte på något sätt kan jämföras med dagens teknik för bildvisning och föredrag, t.ex. nutidens zoom-möten.
Trevliga program
Sommaren 1925 ställde bolaget Karlskrona – Växjö Järnväg AB ett extra-tåg till föreningens förfogande för ett studiebesök hos Karlskrona Tekniska Förening. Bolagets järnvägsingenjör och kapten, Billvall, blev därvid utsedd till hedersmedlem.
I ett brev till Olle Nygren1940, bad man honom spela på luta efter ett föredrag av docent Ambolt från Lund. Föredraget skulle handla om Sven Hedins expeditioner i Mongoliet. Han undrade om det skulle vara damer med på mötet, för i så fall skulle han ta med några kinesiska dräkter vilka skulle kunna vara av intresse för damerna.
KLTFs svar blev: ”Vi hava tacksamt tagit vara på Edert erbjudande att även demonstrera de kinesiska dräkterna och därför – mot vårt i övrigt fasta beslut att ej hava damer med vid sammanträdena – inbjudit även dessa.”   
Ett gratulations-telegram från Tekniska Föreningen i Karlskrona, 1946, dvs KLTFs 25-årsjubileum, vilket visar att vi stod nära varandra och att man hade humor.
”Med anledning av Kronobergs Läns Tekniska Förenings, 25-årsjubileum får återstoden av styrelsen för Tekniska Föreningen i Karlskrona, samlad att göra slut på det representationsanslag som vår ordförande Edstam tagit huvudparten av, sända sin hjärtliga lyckönskan återförväntande Edstam i oskadat skick på måndag. // Möller vice ordförande, Schlyter sekreterare”
År 1937 gjordes ett studiebesök på omformarstationen i Alvesta kl 18.30. Efter besöket i Alvesta var det återfärd till Växjö och besöket avslutades med supé på Stadshotellet.
Samma år 1937 organiserades en buss-utflykt till Orrefors Bruk. Besöket startade med en lunch på Bruket och efter återfärd till Växjö avslutades studiebesöket med en sexa på Evedal, till en kostnad av 2:50 kr.
Medlemsantal
De senaste decennierna har medlemsantalet legat runt 200 personer. Vissa tider så många som ca 400, men då betalades medlemsavgiften av medlemmens arbetsgivare och ett medlemskap var dessutom nära obligatoriskt.
Dock, i föreningens begynnelse var det svårare att bli antagen som medlem, då man under åren 1921 till 1945 använde sig av ett invalsförfarande kallat Ballotering.Bertil Vedenbrants tacktal, KLTF 100 år
Hur skall man tacka för denna fina uppvaktning?
Jo, låt oss gå 64 år tillbaka i tiden! Till år 1957.
Och då vill jag börja jag börja med att rikta ett postumt tack till min dåvarande chef, Gunnar Rejler.
Som på ett mycket framsynt sätt såg till att hans anställda ingenjörer blev medlemmar i Kronobergs Läns Tekniska Förening.
Vi fick därigenom inte bara en unik möjlighet att få kunskap om teknikens framsteg, utan vi blev också en del av ett värdefullt nätverk av likasinnade, men som representerade olika delar av den växande tekniska utvecklingen i länet. Och låt oss komma ihåg att det vid denna tid inte fanns den uppsjö av information som vi upplever idag.
Gunnar Rejler var på många sätt en bra chef.
Han litade på sina anställda. Han lärde oss ta ansvar och bli självständiga.
Och han stöttade oss i vårt dagliga arbete. Nog så viktigt då man arbetade som konsult!
Jag minns ett tillfälle, då jag, som relativt nykläckt ingenjör, fått ett uppdrag att åka till Linneryds Elektriska Andelsförening och träffa elverkschefen, en man med ca 30 års erfarenhet.
Min unga teoretiska kunskap skulle ställas mot hans långa erfarenhet. Jag nämnde min oro för Gunnar och han gav mig några ord på vägen:
”Kom ihåg att ålderdom inte är en merit!”
Jag åkte tryggt iväg och mötet blev bra!
Dessa ord, som jag fick med mig, har följt mig genom livet och många gånger varit ett stöd. Men jag måste nu erkänna att de med åren blivit något besvärande!
Jag nämner detta i kväll, därför att vi numera firar en vital 100-åring!
Men jag ändrar på visdomsorden och säger att visst kan hög ålder vara en merit!
Att som förening under så många år överleva tidernas växlingar och fortfarande må bra är en verkligt stor merit!
När jag kom med för 64 år sedan, fanns runt om i landet åtskilliga liknande föreningar. I dag finnas endast en handfull kvar! En av dessa är KLTF!
Med detta vill jag varmt tacka föreningen, för vad den betytt för mig under alla dessa år. För lärorika möten, trivsamma fester och gott kamratskap!
Vad vore en förening utan en framsynt och bra styrelse?
Så därför riktar jag ett stort och varmt tack till dagens styrelse, med Torbjörn i spetsen, för ert goda styrelsearbete och att Ni i kväll sett till att vi fått uppleva detta minnesvärda jubileum!
Det förtjänstfulla arbete som Ni ideellt lägger ner, är en verkligt stor merit!
Så slutligen vill jag framföra mitt personliga stora och varma tack till styrelsen för Er hågkomst av mina många år som medlem!
Det är dags att sluta, men jag vill bara tillägga att jag med stor förväntan ser fram emot kommande jubileumsfester!

www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content